การประเมินหลังการอบรม

Welcome to your การประเมินหลังการอบรม

1.วันที่อบรม

2.ชื่อวิทยากร ที่อบรม

3.ประโยชน์ของเนื้อหาในการอบรม
4.คุณภาพของเอกสารประกอบการอบรม (คู่มือ, อุปกรณ์ , สไลด์)
5.รูปแบบการอบรม
6.ความประทับใจโดยรวมของหลักสูตร
7.อัธยาศัย และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วม
8.ความรู้ในเนื้อหาที่ทำการอบรม
9.ภาพรวมของการดำเนินการสอน